Add ơi cho em hỏi sao bản mini cilent không đánh được tiếng việt vậy :(,